Kontakty

387 73 Bavorov

IČO 46 66 874

Email: hasicibavorov@seznam.cz

velitel sboru: p. Jan Kopecký tel 724 862 005

starosta sboru: Ing. Josef Sokol tel 721 552 931